Střední umělecká škola grafická


Vítejte na oficiálních stránkách SUŠG

Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická, s.r.o. je jednou z největších uměleckých škol v ČR. Byla založena v roce 1993 a od roku 1997 má i mezinárodní složení studentů. Grafická škola Jihlava byla jako jediná střední škola v Kraji Vysočina již podruhé hodnocena Českou školní inspekcí jako "nadprůměrná" střední škola. Škola je členem Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými studijními obory a Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezka. Asociační školy jsou školy, které mají dlouhou tradici ve výuce uměleckých a humanitních předmětů. Ostatní umělecké školy, které vznikaly později se liší zejména tím, že v jejich nabídce je celá řada dalších neuměleckých oborů. Střední škola v Jihlavě využívá i kvalitní pedagogy z vlastní VOŠ, která je taktéž umělecky a profesně zaměřena. Víc jak 80% maturantů odchází na VŠ a VOŠ a jenom cca 5% absolventů se hlásí na úřady práce. Státní maturitu úspěšně složilo 96% studentů.

Střední umělecká škola grafická, s.r.o. je v krásné renovované čtyřpodlažní budově se světlými učebnami. Zakoupením této budovy v roce 1995 se škola stala plně nezávislou soukromou školou bez pronájmů. Všechny chodby jsou vybaveny tak, aby plnily zároveň funkci školní galerie, kde vystavují žáci své práce. K vybavení dále patří osm učeben teorie, studovna, depozitář, kanceláře, kabinety, sborovna a ostatní sociální zařízení. Toto vše pak přirozeným způsobem propojuje krásné dřevěné schodiště nebo výtah. Součástí školy je i velký park. Celá škola, tak jako i ateliéry, je zabezpečena elektronickým zařízením. Vstup do školy je zajištěn systémem bezkontaktních čipových karet, které vlastní každý žák. Komplexní vybavení každé učebny audio-videotechnikou je již samozřejmostí. Od školního roku 2000–2001 má každá třída k dispozici počítač s připojením na internet. SUŠG se řadí mezi málo škol, které mají 100% napojení všech učeben bez omezení délky komunikace.

Ve školním roce 2014/2015 otevíráme tyto obory


82-41-M/05 GRAFICKÝ DESIGN - GRAFICKÝ DESIGN

Obor grafický design se tradičně věnuje grafické úpravě tiskovin. Je však zaměřen v daleko širší míře, než napovídá jeho název. Výuka propojuje tradiční výtvarnou a řemeslnou přípravu s nejnovějšími technologickými postupy a umožňuje tak pružně reagovat na aktuální trendy a inovace nejenom v oboru grafického designu, ale celé oblasti vizuálního umění. Vzhledem k vzrůstajícímu množství zájemců o vysokoškolské studium je důraz kladen na individuální výtvarný rozvoj, kreativitu a odborné dovednosti. Vedle celého spektra technik dvojrozměrné povahy, jako je kresba, malba, grafika, fotografie, jsou zařazovány také práce zaměřené na prostorovou tvorbu. Dlouhodobě je naše škola na předním místě mezi renomovanými středními školami v počtu umístěných žáků na VŠ. Dále dle oficiálních údajů je evidováno velmi malé procento absolventů na úřadu práce. To prokazatelně vypovídá o kvalitě vzdělání na SUŠG.

Bližší informace o oboru Grafický design 


82-41-M/05 GRAFICKÝ DESIGN - MULTIMEDIÁLNÍ UMĚLECKÁ TVORBA

Stále dynamičtější společenský a technologický vývoj vyžaduje rozvoj počítačové grafiky a současně i nástup digitálních médií. Tento obor je současně na vyšší odborné škole, kde je již mnoho let úspěšně přednášen. Máme s ním nejen velké zkušenosti, ale také kvalitní učitele a vybavení. Vedle této základní práce umožňujeme žákům vzdělání i v klasických uměleckých technikách, podle jejich zájmů a schopností.

Bližší informace o oboru Multimediální umělecká tvorba


Ve školním roce 2014/2015 nabízíme dva nové obory


82-41-M/05 GRAFICKÝ DESIGN - PRODUKTOVÝ DESIGN

Školní vzdělávací program Produktový design vychází z původního, dvaceti lety praxe ověřeného vzdělávacího programu Propagační výtvarnictví, realizovaného na SUŠ grafické v Jihlavě. Žáci by se měli připravovat více na kreativní myšlení a zpracování konkrétních úkolů a zadání z oblasti designu, než volnou tvorbu. S tím souvisí i příprava k teoreticko-analytické práci, která umožňuje pochopit kreativní možnosti, ale i omezení zpracovávaného úkolu. Tento fakt odráží nejen úprava učebních osnov předmětů, ale i zařazení předmětů nových. Především se jedná o výuku ergonometrie, marketingu a 3D modelování zařazeného v rámci předmětu počítačová grafika. Předměty důležité pro prohloubení klíčových kompetencí žáků byly posíleny, jedná se především o český a cizí jazyk, o občanskou nauku a v rámci dějin výtvarné kultury o dějiny užitého umění. Lépe na sebe navazuje učivo jednotlivých předmětů, zejména se jedná o propojení teoretické a praktické výuky v oblasti technologické a návrhově-realizační.

Bližší informace o oboru Produktový design


82-41-M/05 GRAFICKÝ DESIGN - KLASICKÁ UMĚLECKÁ TVORBA

Školní vzdělávací program Klasická umělecká tvorba vychází z původního, dvaceti lety praxe ověřeného vzdělávacího programu Propagační výtvarnictví, realizovaného na SUŠ grafické v Jihlavě. Úkolem střední umělecké grafické školy je nejen obecné rozvíjení talentu žáků pro práci výtvarnou a další studium na vysokých školách uměleckého směru, ale i rozvoj praktických dovedností a tradičního výtvarného řemesla. Žáci budou vedeni ke kreativnímu myšlení. Zpracováním konkrétních, z praxe vycházejících úkolů a zadání by se měli připravit na různorodost výtvarných činností, se kterými se budou setkávat. S tím souvisí i příprava k teoreticko-analytické práci, která umožňuje pochopení a omezení daná zadáním úkolu dle potřeb zákazníka. Tento fakt odráží úprava učebních osnov předmětů, ale i zařazení předmětů nových. K největším změnám došlo v oblasti návrhové a realizační tvorby, kde se výuka bude provádět klasickými výtvarnými postupy, naopak teoretické předměty, důležité pro prohloubení klíčových kompetencí žáků zůstanou zachovány ve stávající podobě. Lépe na sebe navazuje učivo jednotlivých předmětů a užší je zejména propojení teoretické a praktické výuky v oblasti technologické a návrhově-realizační.

Bližší informace o oboru Klasická umělecká tvorba


 
PROČ STUDOVAT NA SUŠG A VOŠG V JIHLAVĚ 

  1. Grafická škola Jihlava byla jako jediná střední škola v kraji Vysočina již podruhé hodnocena ČŠI jako "nadprůměrná" střední škola.
  2. SUŠG a VOŠG je specializovanou střední a vyšší uměleckou školou. 
  3. Počtem a kvalitou odborných pedagogů – výtvarníků (60) zajišťujeme nadstandardní výuku, kterou nemůže zajistit běžná střední škola, kde je vedle dalších oborů jen několik tříd s výtvarným zaměřením. Řada pedagogů z VŠ a VOŠ přednáší i na střední škole. 
  4. Intenzivně se věnujeme všem žákům, zejména těm, kteří vyžadují individuální pedagogický přístup. 
  5. Svým zaměřením je škola vhodná pro všechny žáky, kteří mají problémy s nehumanitními předměty (matematika (2 roky), fyzika (1 rok), chemie (1 rok) apod.). 
  6. Absolventi naší školy jsou v bezkonkurenčním počtu přijímáni na různé typy vysokých škol a to nejen uměleckých. 
  7. Z oficiálních údajů úřadu práce jsou jenom necelá 2 procenta našich absolventů nezaměstnaní. 
  8. S ohledem na to, že jsme soukromou školou, zajišťujeme nadstandard jak v komfortním vybavení, tak v nadstandardním počtu vyučovacích hodin a předmětů (viz. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY). 
  9. Studenti mohou dál pokračovat na naší VOŠ se zaměřením na multimediální uměleckou tvorbu s možností vykonání rozdílové zkoušky a přijetím do 2. ročníku. 
  10. Nadstandardní vybavení školy – budova teorie, ateliéry, plenérová chata, vlastní tělocvična a společenská aula, samostatná budova VOŠ, školní galerie. To vše slouží k naplňování programu školy.Panoramatická prohlídka - klikni na obrázek

panorama